English   密码   登录  忘记密码
书刊MARC信息

MARC信息


字段 字段内容
00101h0210803
00520230810161508.0
010   $d: CNY100.00  
100   $a: 20230810d2010 kemy0chiy0121 ea  
101   $a: chi  
102   $a: CN     $b: 110000  
105   $a: ak igz 000yy  
106   $a: r  
200   $a: 中国地质调查局地质调查项目统计年报     $A: zhong guo di zhi diao cha ju di zhi diao cha xiang mu tong ji nian bao     $h: 2009  
210   $b: 专著     $f: 中国地质调查局  
215   $a: 北京     $c: 中国地  
225   $d: 2010     $a: 774页     $c: 图, 表     $d: 26cm     $a: 中国地质调查局地质调查项目统计年报     $A: zhong guo di zhi diao  
410 cha ju di zhi diao cha xiang
606   $v: 200  
691   $1: 2001  
711   $a: 中国地质调查局地质调查项目统计年报     $a: 地  
801   $x: 项目管理     $j: 报告     $z: 20  
905   $a: 606.9     $a: 中国地质调查局     $A: zhong guo di zhi diao cha ju     $4: 编     $a:   

中国地质图书馆  版权所有  ALL RIGHTS RESERVED    京ICP备05064691号